A Kormány 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozata a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról

EszterházaA Kormány annak érdekében, hogy a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes a közép-európai régió, és – tágabban értelmezve – Európa, illetve a világ egyik kulturális-szellemi központja, s – mint ilyen – Magyarország egyik meghatározó kulturális-turisztikai helyszíne lehessen

1. elfogadja az Esterházy család fraknói hercegi ágának tulajdonából származó műtárgyak jelenleg különböző
gyűjteményekben, szétszórtan őrzött tárgyainak a fertődi Esterházy-kastélyegyüttesben történő elhelyezésének
koncepcióját;

2. az 1. pont szerinti koncepció megvalósítása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont önálló költségvetési szervként történő megalapítása, és annak részeként

a) az 1. pont szerinti műtárgyak állandó elhelyezése és bemutatása céljából, a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.)
alapján múzeum szakmai besorolású közgyűjtemény, valamint

b) a Joseph Haydn életművét kutató és bemutató Haydn Kutatóközpont létrehozása érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az emberi erőforrások miniszterével, valamint a budai
Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi
Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztossal
együttműködve

a) – a Kultv.-re és különösen annak 38/B. §-ára figyelemmel – dolgozzon ki intézkedési tervet az Esterházy család fraknói hercegi ágához kötődő műtárgyak leltározása, áthelyezése és méltó elhelyezése tárgyában, különös tekintettel a rossz vagy közepes állapotú műtárgyakra,

b) az a) pont szerinti műtárgyak szállításában, gondozásában segítse a megalakuló Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont munkáját,

c) segítse elő a megalakuló Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont munkájában részt vevő, megfelelő
képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere
a budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral és az emberi erőforrások miniszterével együttműködve – az 1. pont és a 3. pont a) alpontja szerinti műtárgyaknak a fertődi Esterházy kastélyegyüttesben történő elhelyezéséhez, a műtárgyak átszállításához szükséges költségvetési forrás megteremtése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnökÚj rendelkezések az örökségvédelemben: védettség, kivitel, restitúció

forster

2014. január 12-én hatályba lépnek a kulturális örökség védelméről szóló törvény módosításai. A módosítások alapvetően a korábbi szabályozást pontosítják, egészítik ki, valamint néhány ponton új szabályokat is megállapítanak elsősorban a védettség, a kivitel és a restitúció témakörében.

A fontosabb változások röviden:
A közgyűjteményi tárgyak védettsége esetén az ex lege, azaz törvény erejénél fogva védett kulturális javak körét a múzeumi, könyv- és levéltári, valamint kép- és hangarchívumban történt nyilvántartásba vételhez (és nem az őrzéshez) köti.

A külföldről behozott műtárgyak védési és kiviteli engedélyezési mentessége csak azon kulturális javakra vonatkozik mostantól, melyek magyar kultúrtörténeti vonatkozással nem rendelkeznek, és a tulajdonos (birtokos) bizonyítani tudja, hogy 50 évnél nem régebben kerültek az ország területére.

Megszűnik a védettség az egyébként kiviteli tilalom alá eső, védett alkotások külföldi, állandó múzeumi bemutatása esetén, azzal a céllal, hogy elősegítsék a magyar művészet, kultúra eredményeinek nemzetközi megismertetését.

Új védettségi kategóriákat vezettek be a közgyűjtemények és a magántulajdonban lévő védetté nyilvánított kulturális javak mellett. Megjelenik így a ’nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemény’ és a ’közérdekű kulturális érték’ kategóriája, amelyeket a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda vesz nyilvántartásba.

Szűkült a kiviteli engedélyköteles műtárgyak köre, a módosítás az engedélyköteles javak körének szűkebb lehatárolását teremti meg azzal, hogy bizonyos kulturális javak esetén a törvény mellékletében meghatározottak szerint bevezeti a forgalmi érték feltételét is, míg a korábbi szabályozás szerint csak hatósági engedély birtokában vihetők ki az országból a legalább ötvenéves kulturális javak.

A műtárgy restitúcióval és a bűnügyi együttműködéssel kapcsolatban is több rendelkezés született. A restitúciós feladatokat, azaz Magyarország területén jogellenesen eltulajdonított, valamint a Magyarországról jogtalanul kivitt vagy ilyen módon behozott kulturális javak visszakövetelésével, illetőleg visszaadásával kapcsolatos teendőket mostantól egyetlen szervezet, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda látja el.

A módosítás ugyancsak megteremti a jogtalanul eltulajdonított vagy eltűnt, védetté nyilvánított kulturális javak köröztetését a kulturális hatóság (Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda) is elrendelheti.

Ezenkívül pontosabban meghatározzák a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek körét is, melybe a törvény erejénél fogva védett múzeumi, könyvtári és levéltári gyűjtemények mellett a hatósági határozattal védetté nyilvánított kulturális javak is beletartoznak.

A műtárgyak veszélyeztetése és (meg)hamisítása területén is történtek módosítások. A korábbi rendelkezés a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása tilalmát csupán a védett körbe tartozó tárgyak esetén tiltotta. A módosítás ezt a tilalmat kiterjeszti valamennyi „a kulturális örökség elemeinek” körébe tartozó tárgyra, megteremtve evvel további jogalapot a műkincshamisítás elleni hatékonyabb fellépéshez.

Bővebben a törvénymódosításól: Forster KözpontKözépkori almanach 100 000 fontért

Az tenyér méretű orvosi almanach ezüst brokát kötésben luxuskiadványnak számított

A zsebméretű orvosi almanach ezüst brokát kötésben luxuskiadványnak számított

Egy rendkívül ritka, apró méretű középkori orvosi almanach került a Wellcome Library tulajdonába 100000 fontért.

A mintegy 600 éves almanach történetéről és tulajdonosairól szinte semmit sem tudni, az bizonyos, hogy 1941-ben az extravagáns költő-kritikus, Edith Sitwell születésnapi ajándékként kapta apjától. A kis könyv egyben naptár, asztrológiai térkép és orvosi tankönyv is tenyérnyi méretűre összehajtogatva.

Mivel a legtöbb almanachot a benne feldolgozott év végén többnyire kidobták, rendkívül kevés maradt fenn. Ezzel a példánnyal együtt ebből a korból eddig mindössze 30 darab ismert világszerte, a mostaniról, mely több magángyűjteményt megjárt, a kutatók egészen a Wellcome-hoz kerüléséig nem tudtak. Különlegessége, hogy rendkívül színes, arany lapjait ezüst brokátba kötötték, így ez egy luxuskiadványnak számított.

Az almanachot feltehetően a 15. század elején egy angol műhelyben készítették, a naptárban ugyanis szerepel John of Beverley, egy nyolcadik századbeli Yorkshire-i szent ünnepe, akit főleg V. Henrik 1415-ös Agincourt-i győzelme után ünnepeltek.

A bájos ábrázolások, így például a csillagjegyekkel teletűzdelt emberi test rajza ijesztő céllal készültek: akkoriban szinte minden bajra a megoldás a véreztetés volt, s mivel az akkori hit szerint az emberi testrészeket a bolygók irányították, tudni kellett, melyik ponton és mikor kell megvágni a beteget. Ebben is segített a zsebméretű almanach, mely sok hasznos információt nyújtott a tulajdonosának.A Földvári Antikvárium új katalógusáról

A Földvári Zoltán által vezetett antikvárium nemrég jelentette meg legújabb katalógusát, melyet a cég, illetve foldvaribooks_2013egyesületünk honlapján egyaránt megtalálhatnak. A 21 tételt tartalmazó jegyzékről Michael Stillman írt elismerően az Americana Exchange oldalán.Fotók

muzeum_11_2013Megjelent a Múzeum Antikvárium legújabb ajánlójegyzéke 304 darab fotográfiával. A katalógus az antikvárium webáruházának oldalán olvasható.