Etikai kódex

Meghatározás
Az antikvár könyvkereskedelem szabályozása általában és egyetemesen vonatkozik minden, a szakmához tartozó kereskedelmi tranzakcióra, legyen szó szakmabeliek, vagy kereskedők és intézmények, illetve magánszemélyek között létrejött ügyletről. Ebben az értelemben az antikvár könyvkereskedelemhez tartozik az autográf, vagy másolt kéziratok, a nyomtatványok, a térképek és a metszetek, csakúgy, mint a könyvek és minden más írott, vagy nyomtatott emlék kereskedelme.

Gyakorlati alkalmazás
A Magyar Antikváriusok Egyesületéhez (a továbbiakban: Egyesület) tartozó tagok (a továbbiakban: tagok) kötelesek kereskedelmi tevékenységüket a jelen szabályozás szerint folytatni, s az etikai kódexet ügyfeleik számára elérhetővé tenni.

Leírás és közzététel
A tagok felelnek az eladásra kínált tételek pontos meghatározásáért és leírásáért. Minden hibára, jelentős restaurálásra, az eredetiséget részben vagy egészben bizonytalanná tevő tényezőre, hiányra fel kell hívni azok figyelmét, akik számára az ajánlat szól. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy hiányosan, félrevezetően adja meg az eladni kívánt tétel adatait , s ha a felek másképp nem egyeznek meg, az eladónak a vételár 100%-át meg kell térítenie, beleértve az esetleges szállítási (ide értve a visszaszállítást is) és csomagolási költséget is.
Reklamációs, vagy visszárus ügyeket a helyi szabályozást figyelembe véve a lehető legrövidebb idő alatt el kell intézni. Ha ilyen nincs, vagy a felek közti megegyezés másról nem szól, az áru átvételétől számított tíz munkanap áll legfeljebb az eladó rendelkezésére. A visszáru ellenértékét a kereskedő köteles az áru elfogadott átvétele után azonnal megfizetni.

Szakkifejezések
A tagok felelősek a kereskedelmi és könyves szakkifejezések, magyarázatok ismeretéért, és azok helyes használatért.

Ár
A tagok felelősek a szakszerű árazásért, tekintet nélkül arra, hogy szakembereknek, vagy amatőröknek szól ajánlatuk.

Eredetiség
A tagoknak teljes felelősséget kell vállalni, valamint minden erőfeszítést meg kell tenni az általuk eladásra kínált tételek eredetisége és eredetiségének megállapítása érdekében. Amennyiben értékesítés után megállapításra kerül, hogy az eladott tétel nem eredeti, vagy eredetisége kétséges, a tag köteles a vételárat teljes egészében visszafizetni, vagy a vevővel kötött megegyezés szerint eljárni. A nem eredeti, vagy kérdéses, illetve meghatározatlan eredetiségű tételek nem kerülhetnek újra forgalomba egészen addig, amíg teljes bizonyossággal az eredetiséget ki nem lehet mondani.

Lopott tulajdon
A tagok felelősek azért, hogy csak minden tekintetben jogtiszta tételek kerüljenek eladásra. Lopott anyagot vásárolni, tartani vagy kísérletet tenni azok eladására szigorúan tilos, és a tagnak az egyesületből való azonnali kizárását vonja maga után. Az áru jogtiszta mivoltának megállapítása ügyében tett lépések követhetősége érdekében megfelelő gondossággal kell eljárni a felkínált áru megvásárlásakor, ide értve az eladó személyének biztos megállapítását és a vásárlások pontos regisztrálását is. Amennyiben gyanú merülne fel az eladásra kínált áru jogtiszta mivoltának tekintetében, a tag feladata és felelőssége a korábbi tulajdonos értesítése. A tag köteles együttműködni a hatóságokkal a lopási ügy (visszaszerzés, visszajuttatás) felgöngyölítésében, és a felelősségre vonásban.

Károsodás szállításkor
A szállításkor fellépő károsodás, vagy az áru eltűnése, illetve az ebből adódó kár a küldőt terheli. A tagoknak kötelessége figyelni a gondos, megfelelő csomagolásra, a postázást végzők kiválasztására annak érdekében, hogy az értékesített áru abban az állapotban kerüljön a vevőhöz, amilyen állapotban az a megvásárláskor volt.

Fizetési kondíciók
Az ajánlójegyzékben, webes felületeken eladásra kínált könyvek árai rögzítettek. A vásárlási elsőbbséget vagy az első fizető jelentkezőnek, vagy a hitelképes vevőnek kell biztosítani. Ez utóbbi esetben legfeljebb 30 napos fizetési határidővel élhet a kereskedő. Különleges ajánlat esetén a felek egyedi fizetési határidőben is megállapodhatnak. Minden, a fentiektől eltérő fizetési határidőt írásban kell rögzíteni.

Banki tranzakciós díjak
Az eladó a számlán feltüntetett összegre teljes egészében, minden levonás nélkül jogosult, és a vevő felelőssége minden, az adott tranzakcióhoz kapcsolódó banki költség megtérítése.

Vételi ajánlat
Ha a kereskedő vételi ajánlatot tesz, ajánlata érvényes kell legyen azonnali vásárláskor és egy opciós későbbi időpontban is.

Tiszta árazás
A tag felelősséget vállal, hogy a nyilvános helyeken (üzlet, könyvvásár stb.) kiállított tételeken az eladási ár tisztán látható. A nem eladásra szánt, félretett tételeket a többitől elkülönítve kell tárolni.

Több tétel egyszeri rendelése
Amennyiben több tétel rendelése esetén az eladó nem tudja az egész rendelést teljesíteni, az nem vonja magával a rendelés automatikus visszamondását, hacsak a vásárló ezt a rendelés leadása előtt külön nem jelzi.

Becslés, értékelés
A becslések, felértékelések tekintetében a jelen szabályozás szelleme szerint kell eljárni, a tulajdonos felé a tag teljes felelősségvállalással tartozik.
Azok a tagok, akik becslési és felértékelési szolgáltatást ajánlanak, kötelesek betartani a helyi és az adózási szabályokat, szolgáltatásukat csak ezekkel teljes összhangban nyújthatják.

Árverési jutalék
Azok a tagok, akik megbízást kapnak arra, hogy tételeket árverésen értékesítsenek, teljes felelősséggel tartoznak az áruért, annak felértékeléséért, s nem támaszkodhatnak pusztán a beadó, vagy az aukciót szervező cég által adott információkra. Mindezen túl teljes diszkrécióval tartoznak a tranzakcióban résztvevők felé.
Amennyiben az értékesítés előtt másban nem állapodnak meg, az árverési jutalék a leütési ár 10%-a, amit csak sikeres értékesítés esetén számolhat fel. Noha az árverező házak különböző aukciós jutalékkal számolnak, a felek között írásban kell rögzíteni a jutalék nagyságát.

Megőrzés
A tagoknak kötelességük a történelmi anyagok megőrzése: teljes és érintetlen könyvek, kéziratok szétbontásával nem foglalkozhatnak.

Az antikvár tétel, mint befektetés
A tagok nem népszerűsíthetik az antikvár példányokat, a ritka könyveket, vagy az ezekhez hasonló tételeket befektetési lehetőségként, vagy befektetési tervek részeként.